Historiek

In 2003 sloten de gemeenten Jette, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een samenwerkingsakkoord voor de vorming van een scholengemeenschap. De ministeriele omzendbrief Ba/2003/02 van 18 april 2003 aangaande de hertekening van het onderwijslandschap introduceerde het concept van de scholengemeenschap in het basisonderwijs. Zo werd het mogelijk dat schoolbesturen vanaf 1 september 2003 vrijwillig overgingen tot de vorming van een scholengemeenschap en beslisten om hun basisscholen te doen toetreden tot dit nieuwe samenwerkingsverband. In het geval van onze scholengemeenschap ging het initiatief uit van vier Brusselse gemeenten en de VGC. Voor Jette waren de gemeentelijke basisscholen (GBS) Poelbos, Van Asbroeck en Vande Borne van meet af van de partij, terwijl de drie overige gemeenten op dat moment elk één basisschool lieten toetreden: GBS De Kadeekes (Koekelberg), de Gemeentelijke Basisschool van Sint-Agatha-Berchem en Gemeentelijke Basisschool Nr. 11 van Vorst. Aanvankelijk bestond onze scholengemeenschap, die onder de aanvankelijke benaming “De Kabouters” van start ging, dus uit 6 gemeentelijke basisscholen en de basisschool voor buitengewoon onderwijs Kasterlinden van de VGC voor kinderen met gehoor- en gezichtsproblemen.

De Vlaamse overheid legde de basisscholen geen verplichting op om een scholengemeenschap te maken maar verbond hier wel voordelen aan, waarvan scholen anders niet van konden genieten. Het eerste belangrijke voordeel was dat scholen via de scholengemeenschap een bijkomende puntenenveloppe kregen van het departement onderwijs en daarmee bijkomend personeel konden tewerkstellen. Voor het schooljaar 2003-2004 betekende dat concreet dat aan de scholengemeenschappen een bijkomend puntenpakket werd toegekend, dat te besteden was aan zorgbeleid, ICT, administratief en/of beleidsondersteunend personeel.

Een scholengemeenschap beschikt over een aantal bijkomende bevoegdheden, met name:

  • het beheer van de bijkomende puntenenveloppe via afspraken met de betrokken partners;
  • het aanwenden van de puntenenveloppe voor ICT zou na 2004 enkel nog kunnen gebeuren door scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap;
  • het maken van afspraken met andere basisscholen, met de academies voor deeltijds kunstonderwijs, …
  • het maken van afspraken in verband met het gebruik van de vervangingspool;
  • het uitwerken en toepassen van gezamenlijke beleidsplannen in verband met zorgbeleid  
  • De Wereldbrug
  • De Puzzel
  • De Knapzak
  • De Kadeekes
  • Poelbos