Partners

Vlaamse Gemeenschap departement onderwijs

De Vlaamse minister van Onderwijs staat in voor de aansturing, de voortgangsbewaking en de evaluatie van het Vlaamse onderwijsbeleid. Het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap ondersteunt de minister met een breed gamma beleidsondersteunende taken. Op de website van het departement vindt u álle informatie over onderwijs in Vlaanderen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de basis en draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels hoofdstedelijk gewest en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Op haar  website vindt u alle informatie over het Nederlandstalig onderwijs en het Nederlandstalige opleidingsaanbod in Brussel.

Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten - Brusselplatform

Onderwijs en permanente ontplooiingskansen zijn een recht voor elke mens. De gemeente is door haar nabijheid het best geplaatst om dit grondwettelijk recht te waarborgen. Ze kent immers de lokale en specifieke noden en speelt daarop in met een eigen onderwijsbeleid. Daarom ondersteunt OVSG de steden en de gemeenten bij het organiseren van democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs. De vertegenwoordigers van de gemeentelijke schoolbesturen en scholengemeenschappen van Brussel komen regelmatig samen om hun beleid op elkaar af te stemmen in het “Brusselplatform”.

Lokaal Overlegplatform Brussel

Een LOP is een Lokaal Overlegplatform. Een LOP werkt in een gemeente of in een regio. Ook in Brussel is er een LOP voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs. Een LOP werkt rond gelijke kansen in het onderwijs. Het focust op sociale cohesie en openheid en respect. Het streeft naar onderwijs zonder discriminatie en optimale kansen voor alle leerlingen. Wil je je kind inschrijven in een Nederlandstalige school in Brussel? Dan kunt u bij het LOP terecht. Op de website van het LOP Brussel vind je de nodige informatie.

Scholengemeenschap Spectrum

Scholengemeenschap Spectrum is één van de 5 scholengemeenschappen van het gemeentelijk net in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en werkt in dit werkings­­gebied samen met de 4 andere gemeentelijke scholen­gemeen­schappen van Anderlecht, De Zenne/Stad Brussel, Grootbos-aan-Zee en Molenbeek.

Scholengemeenschap Anderlecht

Scholengemeenschap Grootbos-aan-Zee

Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs van Brussel

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs heeft als missie bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. Wij willen dat kinderen zich goed voelen en tevreden zijn op school, want wij weten dat enthousiaste leerlingen meer succes hebben! Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB N-Brusselvan het stedelijk en gemeentelijk onderwijs is verbonden aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel. We werken zowel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in Vlaams-Brabant en begeleiden daar een 75-tal scholen en circa 20.000 leerlingen. Het CLB N-Brussel begeleidt de gemeentelijke basisscholen van Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem en Vorst.

Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de Scholengroep Brussel

Het CLB Brussel  is het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de Scholengroep Brussel. Het CLB Brussel begeleidt ruim 50 scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waaronder ook de 3 basisscholen van de gemeente Jette.

Onderwijscentrum Brussel

Het Onderwijscentrum Brussel is een ondersteunings- en expertisecentrum voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Om zijn opdrachten te realiseren beschikt het Onderwijscentrum Brussel over een team van meer dan 90 medewerkers. Het Onderwijscentrum Brussel werd opgericht in 2008. Het is een samengaan van alle ondersteuningsinitiatieven van de VGC die op dat moment actief waren in het Brussels Nederlandstalig onderwijs.

Stichting Vlaamse Schoolsport

Stichting Vlaamse Schoolsport helpt Scholengemeenschap Spectrum bij de organisatie van haar tweejaarlijks sportfestival. 

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Sint-Agatha-Berchem

Scholengemeenschap Spectrum houdt ook voeling met het deeltijds kunstonderwijs via de academie van de aangesloten gemeente Sint-Agatha-Berchem.

Jetse Academie Muziek-Woord-Dans

Scholengemeenschap Spectrum houdt ook voeling met het deeltijds kunstonderwijs via de academie van de aangesloten gemeente Jette.

Brede School in Brussel

Opgroeien in Brussel is complex. Diversiteit, sociale ongelijkheid, meertaligheid en armoede hebben een grote impact op het  leven van kinderen en jongeren.  Om hen voldoende voor te bereiden op het leven in een grootstad is er nood aan een integrale en gecoördineerde samenwerking  tussen partners uit verschillende sectoren (onderwijs, sport, welzijn, cultuur, …).

In een Brede School werken organisaties uit verschillende sectoren samen met één of meer scholen. Hun samenwerking krijgt vorm vanuit de noden en tekorten, de talenten en mogelijkheden van kinderen en jongeren in de stad.  Scholen, organisaties, ouders en buurt slaan de handen in elkaar om een brede leer- en leefomgeving te creëren waarin álle kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen krijgen.

De 7 gemeentelijke basisscholen van Scholengemeenschap Spectrum werken ook samen met de plaatselijke Brede School. Die wil de ontwikkelingskansen van de kinderen van de partnerscholen vergroten door middel van een kwalitatief samenwerkingsverband tussen de partnerscholen en alle actoren binnen de brede leer- en leefomgeving van deze kinderen.

Erasmushogeschool

De Erasmushogeschool Brussel (EhB) is met zo'n 5.500 studenten een van de grootste Nederlandstalige hogescholen in Brussel. De publiekrechtelijke hogeschool ontleent haar naam aan de humanistische filosoof Desiderius Erasmus. In de lijn van zijn ideeën vormen pluralisme, openheid en verdraagzaamheid de basisfilosofie van de hogeschool. De Erasmushogeschool Brussel ontstond in1995 door een fusie van enkele hogescholen in en rond Brussel. Sinds 2003 vormt ze samen met de Vrije Universiteit Brussel (VUB) een universitaire associatie, de Universitaire Associatie Brussel (UAB).Het departement onderwijs en pedagogie van Erasmushogeschool Brussel leidt jonge autonome professionals op die hetzij als leraar kleuter, lager, secundair onderwijs, hetzij als pedagogisch coach aan de slag gaan binnen Brussel en de rand. We staan garant voor kwaliteitsvol onderwijs, onderzoek en dienstverlening in Brussel, de Europese hoofdstad waar diverse talen, culturen en nationaliteiten samen een boeiende mix vormen. Deze context vormt voor de opleidingen een continue inspiratiebron en brengt heel wat kansen en opportuniteiten met zich mee. Het departement onderwijs en pedagogie leidt ook toekomstige sportleraren op en ondersteunt scholengemeenschap Spectrum in het kader van de organisatie van het meerdaags Sportfestival van SG Spectrum ten bate van meer dan 1.700 kleuters en lagere scholieren (eerste editie in mei 2016; tweede editie in juni 2018). Dankzij de inzet van de sportleraren-in-opleiding was de eerste editie alvast een groot succes! 

  • De Wereldbrug
  • De Puzzel
  • De Knapzak
  • De Kadeekes
  • Poelbos